Noteikumi un nolikumi

1. DEFINĪCIJAS
„Aktivēt" (un atvasinājumi) nozīmē Aktivētu objektu statusu, kuri var nosūtīt un pārsūtīt datus Sigfox Tīklā.
„Aktivēts objekts" nozīmē ierīci, ko ir Aktivējis Pasūtītājs, kas dod viņam piekļuvi Sigfox Tīklam.
„Saistītās personas" nozīmē, ka attiecībā uz noteiktu personu, pusi vai organizāciju, personu, pusi vai organizāciju, kura tieši vai netieši, caur vienu vai vairākiem starpniekiem, kontrolē, tiek kontrolēta vai atrodas šādas noteiktas personas, puses vai organizācijas kopējā kontrolē.
„Pielikumi" nozīmē šo Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pielikumus:
1. pielikums: Pieslēgšanās pakalpojuma apraksts;
2. pielikums: Pārdevuma cena;
3. pielikums: Vienošanās par pakalpojumu līmeni; un
4. pielikums: Sigfox Ģeolokācija.
„Brokeris" nozīmē būtiska Pakalpojumu apjoma to tālākpārdošanas nolūkā pircēju, (i) nepievienojot papildus Pakalpojumus vai (ii) bez Būtiskas pievienotās vērtības.
„BAS" nozīmē Sigfox biznesa atbalsta sistēmu.
„BAS Pasūtījums" nozīmē Pasūtītāja nospiežot pogu, kas nozīmē pasūtījuma pieņemšanu Portālā, pasūtītos Pakalpojumus saskaņā ar šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas norādīti Portālā un tiek pievienoti šādam pasūtījumam.
„Apstiprināt" (un atvasinājumi) nozīmē procesu, kura ietvaros Izplatītājs, Sigfox SА vai jebkura organizācija, ko pilnvarojusi Sigfox SА, apstiprina objektus saskaņā ar kritērijiem, kas nepieciešami jebkurai autorizētai pieslēgšanās Sigfox Tīklam.
„Konfidenciāla informācija" nozīmē šo Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu nolikumus un noteikumus vai jebkuru citu informāciju, ko Izplatītājs vai Pasūtītājs ir atzīmējis kā konfidenciālu, vai informāciju, kuru viņi uzskata par konfidenciālu.
„Pieslēguma pakalpojumi" nozīmē pakalpojumu, kas padara iespējamu Aktivētā objekta pieslēgšanos Sigfox Tīklam.
„Kontrole" (ieskaitot - ar attiecīgu nozīmi - „kontrolējošais", „kontrolējamais" un „vispārīgajā kontrolē esošs") nozīmē tiesības tieši vai netieši ietekmēt personas, puses vai organizācijas pārvaldību, balsstiesīgu akciju valdījumā esamības dēļ vai citā veidā.
„Pārklājuma karte" nozīmē ģeogrāfiskās zonas, kas atainots mājas lapā: www.sigfox.com, un atspoguļo Sigfox Tīkla aplēses pārklājumu.
„Pasūtītājs" nozīmē organizāciju, kura vēlas abonēt Izplatītāja sakaru pakalpojumu ar zemu joslas platumu Portālu vai citus sakaru pakalpojumus, nolūkā (i) pieslēgt savus objektus iekšējai lietošanai un/vai (ii) šo pakalpojumu iekļaušanai savos risinājumos, kas tiek sniegti galīgajiem lietotājiem.
„Pasūtītāja aplikācija" nozīmē Pasūtītājam piederošu programmatisku aplikāciju, kas caur Freimu mijiedarbojas ar Aktivēto objektu.
„Dati" nozīmē jebkurus aplikācijās un/vai Aktivēto objektu tehniskajos raksturojumos nododamos Freimus vai citu informāciju vai datus par Sigfox Tīklu un/vai datus, kas attiecas uz Izplatītāju, Sigfox SА vai Pasūtītāju.
„Izplatītājs" nozīmē Sigfox SA (kompānijas, kas ir reģistrēta saskaņā ar Francijas likumdošanu Tulūzas uzņēmumu reģistrā ar numuru 514 582 444) virzīšanai tirgū un Pakalpojumu pārdošanai Pasūtītājam nozīmētu izplatītāju. [ce1]

„Galīgais pasūtītājs" nozīmē jebkuru organizāciju vai personu, kura no Pasūtītāja iegādājas Globālo piedāvājumu.
„Aprīkojums" nozīmē Izplatītāja vai citu izplatītāju izvērstu un uzturamu bāzes staciju (ieskaitot aksesuārus).
„Nepārvaramas varas notikums" piemīt nozīme, kas tiek piešķirta atbilstoši Latvijas Civillikuma 6.212. pantam [ce2] , pie tam, pie Nepārvaramas varas notikumiem arī ir pieskaitāmi jebkura veida streiki, pandēmijas, epidēmiskas saslimšanas, revolūcijas, dumpji un komandanta stunda.
„Freims(i)" nozīmē jebkurus datus, kurus ir nodevis vai saņēmis Aktivētais objekts.
„Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi" nozīmē šo vienošanos par pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot tās pielikumus un grozījumus.
„Globālais priekšlikums" nozīmē Pasūtītāja priekšlikumu Galīgajiem pasūtītajiem, kuram ir jāietver vismaz Aktivētos objektus un pieslēguma Pakalpojumus.
„Portāls" nozīmē kvotēšanas instrumentu un pasūtījumu reģistrēšanas sistēmu, kas ir pieejama ārējā mājas lapā vai tīkla aplikācijā un palīdz Pasūtītājam izvietot BAS pasūtījumus.
„Maršrutēšanas un glabāšanas sistēma" (jeb „Mākonis") nozīmē tehnisku infrastruktūru, kura ir Sigfox tīkla maršrutēšanas bāzes sistēma, virza un glabā Freimus, kas plūst uz attiecīgu pasūtītāja Aplikāciju (pa augšupejošu kanālu) un no pasūtītāja Aplikācijas uz vajadzīgo Aktivēto objektu (pa lejupejošu kanālu).
„Pārdevuma cena" nozīmē Pakalpojuma cenu, kā norādīts zemāk.
„Pakalpojumi" nozīmē (i) pakalpojumus, kas aprakstīti Vispārīgajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos un 1. pielikumā, ieskatot Pieslēguma pakalpojumus, un (ii) Sigfox Ģeolokāciju, kas aprakstīta 4. pielikumā un ir pieejama Pasūtītājam, ar atbilstošām korekcijām saskaņā ar Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nolikumu prasībām.
„Vienošanās par pakalpojumu līmeni" jeb „VPL" nozīmē 3. pielikumā aprakstīto pakalpojumu līmeni ar atbilstošām korekcijām saskaņā ar Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu un nolikumu prasībām.
„ Sigfox Tīkls" nozīmē mobilo sakaru tīklu ar zemu joslas platumu un saistīto arhitektūru, ko izstrādājusi Sigfox SA, pamatojoties uz savam tehnoloģijām (pielietojot ultra šaurjoslas).
„Būtiska pievienotā vērtība" nozīmē pakalpojumu cenu, kas tiek piedāvāta Galīgajiem pasūtītājiem papildus Pakalpojumiem, lai izveidotu Globālo piedāvājumu. Šādi pakalpojumi tiek kvalificēti kā finanšu vai komerciāla inženierija, billings, speciāli apmaksas noteikumi un/vai komercnoteikumi, forvarda cenu veidošana, pakete ar Aktivētajiem objektiem un citiem pakalpojumiem vai platformām, apjoma risku pārvaldīšana, aplikāciju platforma, valūtas risku pārvaldīšana. Protams, tiek izprasts, ka lai skaitītos Būtiska pievienotā vērtība, pakalpojuma pievienotajai vērtībai ir jāsastāda ne mazāk kā 50% no Globālajā piedāvājumā iekļautā Pakalpojuma cenas.

2. MĒRĶIS
Šo Vispārīgo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu mērķis ir noteikt nolikumus un noteikumus, saskaņā ar kuriem Izplatītājs sniedz Pasūtītajam Pakalpojumus pret Pasūtītāja apmaksātu Pirkuma cenu.

3. LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA
3.1. Pasūtījumi
Nekādi šo Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu nosacījumi nav interpretējami kā paredzoši Izplatītāja saistības sniegt jebkādus Pakalpojumus līdz brīdim, kad BAS Pakalpojumus Pasūtītājs izvietos atbilstoši šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Pēc tam, kad Pasūtītājs būs tos izvietojis atbilstoši šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, šādi BAS Pasūtījumi kļūs juridiski saistoši, tos regulē šie Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un tie kļūst par to neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Prioritāte
Konflikta starp dokumentu, kas ir Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļa, gadījumā, tiek piemērota šāda prioritātes kārtība:
- pirmkārt, Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pamatteksts;
- otrkārt, Pielikumi; un
- visbeidzot, BAS Pasūtījumi (ieskaitot noteikumus un nolikumus, kas ir pieejami Portālā un tiek pievienoti BAS Pasūtījumam).

4. IEPRIEKŠĒJA INFORMĀCIJA
4.1. Informācija par izplatītāju
Izplatītājs ir privāts uzņēmums («SIA»); [ce3] tas ir reģistrēts saskaņā ar Latvijas likumdošanu Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 40203219589.
Izplatītājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs ar numuru LV40203219589.
Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā griezties pie Izplatītāja, tai skaitā, lai iegūtu saistītu ar Pakalpojumiem informāciju, pēc adreses: info@sigfox.lv.
Izplatītājs apliecina, ka ir saņēmis apdrošināšanas polisi apdrošināšanas kompānijā [norādiet apdrošinātāju] aizsardzībai pret profesionālās atbildības trešo personu priekšā finansiālajām sekām šādās teritorijās: [norādīt]. [ce4]
4.2. Piedāvājuma saturs
Lietojot Portālu, bet tieši, izvietojot BAS Pasūtījumu, Pasūtītājs var izvēlēties vienu no valodām pēc izvēles.
Lai abonētu Izplatītāja piedāvātos Pakalpojumus, Pasūtītājam ir jāiziet šādi etapi:
- jāpieslēdzas Portālam;
- jānorāda sava galvenā biroja atrašanās un/vai reģistrācijas vieta;
- jāizvēlas piedāvājums uz kuru viņš vēlas parakstīties;
- jānorāda sava identifikācijas- un kontaktinformācija, kā arī savas kompānijas dati, aizpildot visus obligātos laukus, kas ir atzīmēti ar zvaigznītēm, vai, ja viņam jau ir lietotāja konts, jāieiet savā kontā, ievadot lietotāja vārdu un paroli;
- jāpārbauda BAS Pasūtījuma dati un pilnu BAS Pasūtījuma Pārdevuma cenu;
- jānospiež „Pāriet pie apmaksas";
- jānorāda tiešsaistes maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija;
- jāapstiprina BAS Pasūtījums.

4.3. BAS Pasūtījuma validēšana un apstiprināšana
Pirms BAS Pasūtījuma apstiprināšanas Pasūtītājam ir:
- jāpārbauda BAS Pasūtījuma detaļas un kopējā cena;
- jāizlabo kļūdas, bet tieši, kas attiecas uz viņa personu identificējošo informāciju. Konkrētāk, gadījumā, ja, izveidojot lietotāja kontu, Pasūtītājs nav aizpildījis obligāto lauku, lietotāja konts netiks izveidots, un pasūtījumu nebūs iespējams izvietot. Neaizpildītie obligātie lauki tiks izcelti (piem., ar sarkanu krāsu vai ar izsaukuma zīmi), lai Pasūtītājam radītu iespēju tos viegli pamanīt un aizpildīt/izlabot.
BAS Pasūtījuma validēšana notiek pēc Pasūtītāja otrā klikšķa un ir skaidra un nepārprotama viņa piekrišanas abonēt Pakalpojumus izteikšana.
Tad, kad BAS Pasūtījums ir validēts, ekrānā atainojas paziņojums, kas apliecina, ka Izplatītājs ir saņēmis BAS Pasūtījumu, kopā ar Pasūtītāja maksājuma rekvizītiem. Papildus tam, BAS Pasūtījuma rakstisku apstiprinājumu Izplatītājs nosūta elektroniskā veidā pēc BAS Pasūtījuma saņemšanas uz adresi, ko Pasūtītājs ir norādījis izvietojot BAS Pasūtījumu.
Divdesmit četru (24) stundu laikā pēc tam, kad Izplatītājs ir saņēmis BAS Pasūtījumu, Pasūtītājam tiek nosūtīts paziņojums ar detalizētiem viņa objekta pieslēgšanas un Pakalpojumu saņemšanas norādījumiem.
BAS pasūtījums un jebkura saistīta informācija ir uzglabājama desmit gadu laikā Izplatītāja datorsistēmas speciālajā datu bāzē. Pasūtītajam ir tiesības jebkurā brīdī desmit gadu laikā pēc Pasūtījuma validēšanas pieprasīt no izplatītāja rakstiskā formā pēc adreses: info@sigfox.lv, izsniegt sava BAS Pasūtījuma kopiju.

5. DARBĪBAS TERMIŅŠ

Šie Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā no BAS Pasūtījuma validēšanas datumu un ir spēkā visu atbilstošā BAS Pasūtījumā norādīto termiņu.

6. IZPLATĪTĀJA PIENĀKUMI
Pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības, bet tieši, 7. un 8. pantos norādītās, Izplatītājs apņemas:
- sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem;
- izpildīt savas saistības saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem ar pienācīgo nozares praksi;
- izpildīt likumdošanas un normatīvo aktu prasības, kas ir piemērojamas viņa, kā šādu Pakalpojumu piegādātāja, biznesam;
- izpildīt VPL prasības;
- publicēt Pārklājuma Karti pēc stāvokļa uz BAS Pasūtījuma validēšanas datumu un uzturēt Pārklājuma Karti Pasūtītāju pamatoto vajadzību apmierināšanai vislabākajā veidā;
- atbildēt uz visiem pamatotajiem Pasūtītāja jautājumiem attiecībā uz informāciju, kas ir saistīta ar Pakalpojumiem vai Sigfox Tīklu;
- piešķirt Pasūtītājam piekļuvi BAS un Portālam saskaņā ar spēkā esošajiem BAS un Portāla pieejamajiem lietošanas noteikumiem.
Pasūtītājs atzīst, ka Izplatītājam ir tiesības, neesot nekādā veidā atbildīgam, apturēt Pakalpojumu sniegšanu, Sigfox Tīkla apkopes, izmaiņu ieviešanas un/vai tehniskas kļūmes, kā arī Sigfox Tīkla drošības un integritātes nodrošināšanas dēļ. Izplatītājs apņemas nosūtīt Pasūtītājam iepriekšēju paziņojumu par šādu apturēšanu tad, kad tas ir praktiski realizējams.
Pasūtītājs arī atzīst, ka piekļuvi Sigfox Tīklam un Pakalpojumu pieejamību var ietekmēt Izplatītāja nekontrolējami notikumi, cita starpā, ieskaitot, atmosfēras apstākļus, fiziskus šķēršļus, radiotraucējumus, interneta tīkla pakalpojumu vai citu trešo personu sniegtu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu. Neskatoties uz šādu nelabvēlīgu ietekmi uz Pakalpojumiem, kas var izraisīt to, ka Dati netiks nodoti vai saņemti kā plānots, Izplatītājs nav atbildīgs par šādiem notikumiem un ar tiem saistītajām sekām, Pasūtītāja maksājamā Pārdevuma cena paliek maksājama bez jebkāda atlīdzinājuma no Izplatītāja puses.

7. KLIENTA PIENĀKUMI
7.1. Vispārīgie nosacījumi
Pasūtītājs apņemas:
- samaksāt pārdevuma cenu, kā norādīts saskaņā ar 8. pantu;
- izmantot Pakalpojumus tikai savām iekšējām vajadzībām un/vai sava Globālā piedāvājuma pārdošanas ietvaros;
- izmantot Portālu BAS Pasūtījumu un Pakalpojumu izvietošanai saskaņā ar lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami caur Portālu;
- nodrošināt atbilstošu operacionālu sistēmu esamību, kuras ļauj Pasūtītājam pieslēgties BAS un portālam.

7.2. Pakalpojumu lietošana
Pasūtītājs atzīst, ka Sigfox Tīklu regulē likumdošanas un normatīvie nolikumi, ieskaitot tādu varas institūciju kā Eiropas telekomunikāciju standartu institūts un ASV Federālā sakaru komisija [U5] publicētos, un tādēļ apņemas:
- pildīt visu likumu un normatīvo aktu prasības, kas ir piemērojamas viņa biznesam, darbībai vai operācijām saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un/vai Globālo priekšlikumu, ieskaitot, tostarp, saistītajām ar visa Aktivēto objektu diapazona lietošanu, kā arī piemērojamos eksporta likumus, normas un rīkojumus;
- neizmantot Pakalpojumus sakarā ar pretlikumīgu darbību (terorisms, noziedzība utml.) un/vai sakarā ar dubulta nozīmējuma militārām aplikācijām, kas izstrādātas militāros nolūkos, ieskaitot datoru pakalpojumus, kas lietojami sakarā ar tiem.
- nelietot Sigfox Tīklu nelikumīgu datu uzglabāšanai vai trešo personu tiesības pārkāpjošai datu glabāšanai vai nodošanai;
- neiejaukties darbā un nepārkāpt Sigfox Tīkla integritāti, kā arī neiegūt un necensties iegūt nesankcionētu piekļuvi Sigfox Tīklam vai ar to saistītajām sistēmām;
- nepieslēgt Sigfox Tīklam nekādus Aktivētus objektus, aprīkojumu, materiāli - tehniskos resursus, produktus vai sistēmas, kuras attiecīgajā datumā nav izgājušas Sertifikāciju;
- neveikt apgriezto projektēšanu, izpildīt Aktivētajos objektos iebūvētās programmatūras aprīkojuma dekompilāciju vai demontēšanu.
Papildus tam, Pasūtītājs atzīst un piekrīt, ka visi Aktivētie objekti nevar nodot ziņojumus vienā un tajā pašā laikā, un ka sakari ir jārealizē saskaņā ar spēkā esošajiem un nākotnes standartiem un normām, ko ir publicējušas vai rekomendējušas par standartizāciju atbildīgās organizācijas vai institūcijas.

7.3. Globālie piedāvājumi
Papildus augstāk aprakstītajām saistībām, Pasūtītājs apņemas:
- nedarboties kā Brokeris un tieši vai netieši nesniegt, tai skaitā, caur savām Saistītajām personām, jebkādus pakalpojumus Brokerim, lai (i) garantētu Pasūtītājam augstu Pakalpojumu kvalitāti un (ii) Aizsargātu Izplatītāja un Sigfox zīmolus. Izņēmuma kārtā Pasūtītājam ir atļauts pārdot Pakalpojumus un neskaitīties Brokerim pie nosacījuma, ka (i) viņš neuzkrās dažādu Galīgo lietotāju vai trešo personu Aktivētos objektus tajā pašā BAS Pasūtījumā un (ii) katrā BAS Pasūtījumā visi Aktivētie objekti tieši vai netieši ir pierakstīti tikai vienam konkrētam Galīgajam pasūtītājam vai trešajām personām, ieskaitot viņa Saistītās personas;
- nodrošināt, lai Galīgais pasūtītājs izpilda atbilstošas Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu Pakalpojumu izmantošanas saistības, tai skaitā, saskaņā ar 7.2. pantu;
- nodrošināt ar savu vienpersonisku atbildību Galīgajiem pasūtītājiem Globālos piedāvājumus saskaņa ar savām saistībām. Rezultātā Pasūtītājs ir atbildīgs par sadarbību ar Galīgo pasūtītāju, kā arī par pēdējā visu pieprasījumu, sūdzību un pretenziju par Globālo piedāvājumu un/vai Aktivētajiem objektiem noregulēšanu. Pasūtītājs apņemas nekavējoties informēt Izplatītāju par Galīgo pasūtītāju jebkuriem būtiskiem komentāriem vai sūdzībām, kas saistītas ar Sigfox Tīklu.

8. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
8.1. Cena, rēķins un apmaksa
Pārdevuma cena ietver pārdošanas nodokli un citus nodokļus par piegādi.
Izplatītājs to aprēķina un izstāda saskaņā ar 2. pielikumu par Pieslēguma pakalpojumiem.
Sīkāki paskaidrojumi un/vai Pārdevuma cenas aprēķināšanas veidi ir sniegti 2. pielikumā.
Nekādi pazeminājumi un/vai atlaides nav spēkā.
Jebkurā gadījumā, Pasūtītājs skaidri atsakās no savām tiesībām uz cenas pazeminājumu, kuras ir norādītas Francijas Civilkodeksa 1223. pantā. [U6]
Pēc Pasūtījuma validēšanas un atbilstošas Pārdevuma cenas samaksas Izplatītājs izstāda Pasūtītājam rēķinu, to nosūtot uz elektronisko pastu uz adresi, kas ir norādīta izvietojot lietotāja kontu. Viņam ir jāsaglabā kopija.
Pasūtītājam ir jāapmaksā rēķini BAS Pasūtījuma izvietošanas datumā. Pakalpojums kļūst pieejams pēc tam, kad Izplatītājs ir pārbaudījis maksājumu.

9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izpilde neietver jebkādu tiesību nodošanu vai licencēšanu, ieskaitot Izplatītāja tiesības uz intelektuālo īpašumu, aktīviem un/vai metodikām.
Izplatītāja vai Sigfox SA patentēto zīmju vai preču zīmju lietošana tiek regulēta un ir jāveic saskaņā ar nosacījumiem, kas ir pieejami (i) zīmola platformā https://brand.sigfox.com, kurā Sigfox SA pēc saviem ieskatiem var ieviest izmaiņas un (ii) zīmola platformā https://http://sigfox.lv/, kurā Izplatītājs jebkura brīdī var pēc saviem ieskatiem ieviest izmaiņas.
Tomēr puses ir vienojušās, ka Izplatītājs vai Pasūtītājs ir tiesīgs demonstrēt trešajām personām, ka Izplatītājs sniedz Pakalpojumus Pasūtītajam, un Izplatītājs var atsaukties uz Pasūtītāju kā biznesa rekomendāciju avotu.

10. DATI
Pēc Izplatītāja pieprasījuma Pasūtītājs apņemas nodot datus pēc pielietojuma tipa (piemēram: komunālie dienesti, enerģētika, izsekošana, skaitītāju rādītāji, monitorings, automatizētā dzīvesvide, telemedicīna, maksājumi, piekļuves kontrole), kā arī Aktivēto objektu funkcionālos un tehniskos raksturojumus (piemēram, devēju skaits, autonomitāte, izmešu klase).
Šādi dati ir nepieciešami, lai optimizētu Pakalpojumus un to īpašības.
Izplatītājs informē Pasūtītājus par to, ka Sigfox SA ir jāapstrādā dati, kas ir savākti Freimu apstrādes gaitā, lai ļautu Izplatītājam un Sigfox SA (ieskaitot tās Saistītās personas) vākt, apstrādāt, uzglabāt datus, ieskaitot šādu Datu pārsūtīšanu ārpus Latvijas Republikas robežām. Parakstot Abonēšanas līgumu [U7] , Pasūtītājs piekrīt, ka Pasūtītājs un Sigfox SA (ieskaitot tās Saistītās personas) izmanto Datus, lai uzlabotu Pakalpojumus (ieskaitot premiālas opcijas), veiktu analītiskus pētījumus, kā arī sniegtu jaunus advansētus pakalpojumus. Ciktāl to prasa spēkā esošie likumi un normatīvie akti, Pasūtītājs garantē, ka individuālie Aktivēto objektu lietotāji (atkarībā no situācijas, Pasūtītāja iekšējie lietotāji un/vai Galīgie pasūtītāji) pilnvaro Sigfox SA vākt, apstrādāt, pārsūtīt un uzglabāt Datus ārpus jurisdikcijas, kurā atrodas šie individuālie lietotāji.

11. KONFIDENCIALITĀTE
Gan Izplatītājs, gan Klients apņemas attiecībā viens otru uzskatīt par konfidenciālu visu Konfidenciālo informāciju.
Viņi var izmantot Konfidenciālo informāciju tikai un vienīgi Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu nolūkos (ieskaitot BAS Pasūtījumu) un saskaņā ar tiem, saviem darbiniekiem, direktoriem, apakšuzņēmējiem, konsultantiem, kā arī un Saistīto personu darbiniekiem var nodrošināt piekļuvi Konfidenciālajai informācijai tikai saskaņā ar dienesta nepieciešamības principu.
Viņiem ir jāgarantē, lai augšminētajām personām būtu pienākums glabāt visu Konfidenciālo informāciju saskaņā ar standartiem, kuri tiek pieprasīti atbilstoši šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Izbeidzoties Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai tos pārtraucot, šis pants saglabā pilnu spēku trīs (3) gadu laikā pēc šādas pārtraukšanas vai izbeigšanās.

12. AUDITS
Izplatītājs (ieskaitot, šī panta nolūkos, ieceltos auditorus) ir tiesīgs ar iepriekšēju brīdinājumu, kas tiek nosūtīts Pasūtītājam saprātīgos termiņos, un normālā darba laikā veikt auditus, lai garantētu, ka Pasūtītājs izpilda savas saistības pēc šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un BAS pasūtījumiem (bet tieši, aizliegumu darboties kā Brokerim).
Ja Pasūtītājs pārkāpj savas saistības, izdevumus un izmaksas, kas radušās sakarā ar šo auditu, pilnībā sedz Pasūtītājs.
Pasūtītājs apņemas pilnībā sadarboties ar Izplatītāju un ārējiem Izplatītāja nozīmētiem auditoriem atkarībā no situācijas, tai skaitā, piešķirot piekļuvi attiecīgai informācijai apjomā, kas ir pamatoti nepieciešama audita veikšanai.

13. ATTEIKŠANĀS NO KONKURENCES
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbības laikā Pasūtītājs apņemas patstāvīgi vai caur savām Saistītājām personām (esošajām vai iegūtajām Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbības laikā) neturēt valdījumā, neekspluatēt un/vai neizveidot/neattīstīt publisku vājstrāvas platjoslas ISM un/vai SRD tīklu jebkurā jomā, kura varētu konkurēt ar Sigfox Tīklu, un/vai tehnoloģiju, kas ir definējama kā radiosakaru tīkls ar joslas platumu, kas ir optimizēts ziņojumiem ar dažu kilobitu apjomu sekundē.
Augšminēto nolikumu neizpilde dod Izplatītājam tiesības bloķēt Aktivēto objektu Freimus šādās zonās, neskarot tiesības izbeigt Vispārīgos pakalpojumu sniegšanas noteikumus saskaņā ar 15.pantu, kā arī atbildību, kas iestājas Pasūtītajam šādas neizpildes rezultātā.

14. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS APTURĒŠANA
14.1. Apturēšanas ar paziņojumu.
Nekaitējot citām savām tiesībām un aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un spēkā esošo likumdošanu, Izplatītājam ir tiesības apturēt visu vai daļas Pakalpojumu sniegšanu, nosūtot Pasūtītajam rakstisku paziņojumu astoņas (8) dienas iepriekš:
- ja Pasūtītājs pārkāps jebkādas savas saistības, kas minētas 7. un 8. pantos augstāk; vai
- gadījumā, ja Pakalpojumu vai Aktivēto objektu lietošana neatbilst Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem;
izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs izlabos pārkāpumu vai apmaksās rēķinu, atkarība no situācijas, minētā astoņu (8) dienu termiņa laikā.

14.2. Apturēšanas bez paziņojuma.
Nekaitējot citām savām tiesībām un aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un spēkā esošo likumdošanu, Izplatītājam ir tiesības apturēt visu vai daļas Pakalpojumu sniegšanu, bez paziņojuma:
- Pakalpojumu vai Aktivēto objektu izmantošanas gadījumā, kas nopietni ietekmē Sigfox Tīkla stabilitāti vai drošību; vai
- Pakalpojumu un/vai Aktivēto objektu krāpnieciskas vai nelikumīgas izmantošanas gadījumā;
- tiesībsargājošas iestādes, tiesas institūcijas vai citas valsts aģentūras vai regulējošas institūcijas pieprasījuma un/vai rīkojuma gadījumā;
- ja sniegtie pakalpojumi ir vai kļūst nelikumīgi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

14.3. Apturēšanas sekas
Pēc šādas apturēšanas Izplatītājs nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, kas var rasties šādas apturēšanas rezultātā.
Apturēšana prasa samaksāt visas summas, kuras Pasūtītājs maksā Izplatītājam saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai ir izstādīts rēķins.

15. DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
Tiesības pārtraukt Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbību saskaņā ar šo pantu papildina, nevis aizstāj jebkuras citas tiesības vai aizsardzības līdzekļus ar kuriem Izplatītājs vai Pasūtītājs var rīkoties saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai spēkā esošo likumdošanu.

15.1. Jebkuras puses saistību izpildes pārtraukšana
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas darbība ir pārtraucama no Izplatītāja vai Pasūtītāja puses pilnībā (ieskaitot BAS Pasūtījumus) vai daļēji (tikai BAS Pasūtījumus, kurus skar pārtraukšana) jebkurā brīdī, nekavējoties tai stājoties spēkā, nosūtot iepriekšēju rakstisku paziņojumu par to otrai pusei, ja ir iestājies kāds no šiem notikumiem:
- pēc Izplatītāja iniciatīvas:
- pēc rakstiska paziņojuma, kas ir nosūtīts pārkāpušajai pusei ne mazāk kā trīsdesmit (30) dienas iepriekš, par kādu no 7. un 8. panta nolikuma pārkāpšanu, ja attiecīgs pārkāpums netiks izlabots pirms šāda perioda izbeigšanās;
- tiesībsargājošas iestādes, tiesas institūcijas vai citas valsts aģentūras vai regulējošas institūcijas pieprasījuma un/vai rīkojuma gadījumā;
- ja sniegtie pakalpojumi ir vai kļūst nelikumīgi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
- pēc Pasūtītāja iniciatīvas:
- pēc rakstiska paziņojuma, kas ir nosūtīts pārkāpušajai pusei ne mazāk kā trīsdesmit (30) dienas iepriekš, par kādu no 6. panta nolikuma pārkāpšanu, ja attiecīgs pārkāpums netiks izlabots pirms šāda perioda izbeigšanās.

15.2. Darbības izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās sekas
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas termiņa izbeigšanās vai pārtraukšana automātiski nerada BAS Pasūtījuma, kas ir stājies spēkā pirms šādas pārtraukšanas vai izbeigšanās, darbības pārtraukšanu.
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu termiņa izbeigšanās vai pārtraukšanas brīdī spēkā esošos BAS Pasūtījumus turpina regulēt šo Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu nolikumi līdz brīdim, līdz izbeigsies šādu BAS Pasūtījumu termiņš vai līdz tie tiks pārtraukti.
Tomēr, gadījumā ja tiks pārkāpts pants „Pakalpojumu izmantošana" un/vai „Cedēšana", visi vai daļa no BAS Pasūtījumiem, kuri bija spēkā pārtraukšanas brīdī, var tikt pārtraukti.
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu un visu vai daļas BAS Pasūtījumu pārtraukšana prasa visu summu, kas pienākas no Pasūtītāja Izplatītājam, samaksu saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un šādiem pārtrauktiem BAS Pasūtījumiem, neatkarīgi no tā, vai tika izstādīts rēķins, līdz pat to pārtraukšanas datumam
Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu termiņa izbeigšanās vai darbības pārtraukšana neietekmē nolikumus, kuriem tieši vai pēc savas būtības ir jāpaliek spēkā pēc Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu, tostarp pantu "Intelektuālais īpašums", "Konfidencialitāte" un "Atbildība", darbības termiņa beigām vai pārtraukšanas.
Ja Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek pārtraukti vai beidzas to darbības termiņš, Izplatītājs un Pasūtītājs apņemas iznīcināt visus priekšmetus un dokumentus, kurus tie viens otram var būt nodevuši.

16. ATBILDĪBA
Izplatītājs un Pasūtītājs apņemas mazināt kaitējumu un zaudējumus, kurus otrai pusei ir jāatlīdzina saskaņā ar šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un BAS Pasūtījumiem, veicot visus pamatotos pasākumus, lai ierobežotu šāda kaitējuma vai zaudējumu summu.

16.1. Izplatītāja atbildība
Izplatītājs ir atbildīgs par pienācīgu Pakalpojumu sniegšanu, kā arī pēc saistībām, kuras ir radušās saskaņā ar Vispārīgajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Pilnīga un kopēja Izplatītāja atbildība saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem neatkarīgi no lietvedības veida, pamatojuma vai formas, ko Pasūtītājs ir uzsācis pret Izplatītāju, nedrīkst pārsniegt summu, ko Pasūtītājs ir samaksājis Izplatītājam par Pakalpojumiem, uz kuriem attiecas prasība, divpadsmit (12) mēnešu laikā pirms notikuma, kuru dēļ radās šāda prasība.
Augstāk noteiktais atbildības ierobežojums netiek piemērots Izplatītāja rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma gadījumā, kā arī gadījumā, ja Pasūtītāja darbinieka nāvi vai miesas bojājumus ir Izraisījis Izplatītājs, par ko Izplatītājs ir vienpersoniski tiesiski atbildīgs.
Izplatītājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par netiešajiem zaudējumiem, kā arī par zaudējumiem, kas radušies uzņēmējdarbības pārtraukšanas rezultātā, vai operacionālajiem zaudējumiem, peļņas, labumu vai klientu zaudēšanu, reputācijas bojājumu, paredzamās ekonomijas trūkumu, ražotspējas vai konkurences priekšrocību pieaugumu.
Ir iespējams novērst Izplatītāja atbildību par pienākumu neizpildi saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un BAS Pasūtījumiem, ja šāda saistību neizpilde ir saistīta vai to ir izraisījis kāds no šiem faktoriem:
- Pasūtītāja vai tā darbinieku, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, aģentu vai trešo personu darbības vai bezdarbība, tostarp pienākumu nepildīšana saskaņā ar šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai, ja piemērojams, nepareizs viņu vajadzību vai specifikāciju apraksts, kas noved pie Pakalpojumu neatbilstības;
- jebkādas trešo personu darbības vai bezdarbība vai nepārvaramas varas Notikums.
Izplatītājs atsakās no jebkurām garantijām, kā tiešām, tā paredzamām, tostarp, no paredzamās komerciālās noderības, noderības konkrētam mērķim un tiesību nepārkāpšanas garantijām.

16.2. Pasūtītāja atbildība
Pakalpojumu izmantošana, Globālo piedāvājumu nodrošināšana un pārdošana, ko Pasūtītājs veic Galīgajiem pasūtītājiem, notiek Pasūtītāja vienpersoniskā kontrolē, vadībā un atbildībā.
Turklāt Pasūtītājs ir atbildīgs par Aktivizēto objektu pareizu savietojamību un savienojamību ar Pakalpojumiem un Sigfox Tīklu.
Turklāt Pasūtītājs garantē un apņemas pasargāt Izplatītāju no jebkādas atbildības par visiem un jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot juristu honorārus un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties tiesvedības vai Galīgā pasūtītāja vai jebkādas trešās personu prasības rezultātā saistībā ar Globālo piedāvājumu un/vai Aktivēto objektu, izņemot gadījumu, kad šāda ražošana vai prasība nav tieši saistīta ar Izplatītāja pienākumu neizpildi.

17. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
Ne Izplatītājam, ne Pasūtītājam nevar uzlikt par pienākumu izpildīt savas saistības, kas izriet no Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, periodā, kad viņi nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības Nepārvaramas varas notikumu dēļ saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.212. Pantu [U8] .
Ja nepārvaramas varas Notikums (neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar Izplatītāju vai Pasūtītāju) turpinās trīsdesmit (30) dienu pēc kārtas laikā vai ilgāk, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu darbību.

18. CITI NOSACĪJUMI
18.1. Cedēšana
Ne Izplatītājs, ne Klients nevar pilnībā vai daļēji cedēt vai nodot Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai savas Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu tiesības un pienākumus bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
Iepriekš minētā piekrišana nav nepieciešama Vispārējo pakalpojumu sniegšanas noteikumu cedēšanai vai nodošanai Saistītajai personai.

18.2 Apakšlīgumu slēgšana
Apakšuzņēmuma līgumu gadījumā Izplatītājs un/vai Pasūtītājs paliek atbildīgs par savām līgumsaistībām saskaņā ar šiem Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, ko veic viņu apakšuzņēmēji, tādā pašā mērā, it kā šādas saistības būtu izpildījušas tieši attiecīgās puses.

18.3. Izmaiņu ieviešana
Pasūtītājs atzīst, ka Vispārīgos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un Pielikumus var ar Pasūtītāja piekrišanu grozīt vai papildināt, ja šāds atjauninājums vai papildinājums (i) ir nepieciešams saskaņā ar kādu spēkā esošu likumu vai normatīvo aktu aktiem vai noteikumiem, vai (ii) ir neitrāls vai labvēlīgs Pasūtītajam (piemēram, Pārklājuma kartes paplašināšanas, Pakalpojumu uzlabošanas vai pievienošanas vai BAS Pasūtījumam pievienotās funkcionalitātes vai noteikumu un nolikumu pievienošanas vai mainīšanas gadījumā).
Neskatoties uz iepriekš minēto, Izplatītājs BAS Pasūtījumu var mainīt tikai ar skaidru Pasūtītāja piekrišanu, jo īpaši attiecībā uz tā termiņiem, Pakalpojumu īpašībām vai Pārdošanas cenu.

18.4. Autonomitāte
Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi atceļ un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās starp Izplatītāju un Pasūtītāju, kas skar šo pašu priekšmetu, un atspoguļo visu saistību kopumu attiecībā uz to priekšmetu.

18.5. Pušu neatkarība
Izplatītājs un pasūtītājs ir neatkarīgas līgumslēdzējas puses. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti līguma dokumentos, Izplatītājam nav pienākuma izpildīt jebkādas Pasūtītāja saistības, gan normatīvās, gan līgumiskās, vai uzņemties atbildību par Pasūtītāja uzņēmējdarbību vai operācijām.
Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi nodibina un tiek izskatīti tikai kā nodibinoši līgumattiecības starp nesaistītām organizācijām Pakalpojumu sniegšanas un iegādes nolūkā, un tos nevar interpretēt kā mēģinājumu izveidot kopuzņēmumu, līgumsabiedrību, fiduciāras vai aģentu attiecības starp Izplatītāju un Klientu jebkādiem mērķiem.
Pasūtītajam nav tiesību slēgt līgumus, sniegt garantijas vai apliecinājumus Izplatītāja un/vai Sigfox SA vārdā.

19. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS - JURISDIKCIJA
Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek regulēti, interpretēti un pildīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, neņemot vērā kolīzijas normas.
Gadījumā, ja puses nespēj sarunu ceļā atrisināt jebkādus strīdus, kas rodas sakarā ar Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izveides, spēkā esamības, interpretācijas vai izpildes, šādi strīdi tiek nodoti ekskluzīvā Rīgas tiesas, Latvija, jurisdikcijā.

1. PIELIKUMS
PIESLĒGUMA PAKALPOJUMU APRAKSTS
Pieslēguma pakalpojumi ir pakalpojumi, kas padara iespējamu Aktivētā objekta pieslēgšanos Sigfox Tīklam.
Pieslēguma pakalpojumi ietver šādus pakalpojumus:
Lietu interneta Pieslēguma pakalpojumi, kuri ietver:
Aktivēta objekta Freimu nodošanu pa augšupejošu kanālu pasūtītāja Aplikācijai, no Aprīkojuma Mākonī, kur Freims tiks piešķirts Pasūtītājam;
Pieprasījuma gadījumā, Freimu nodošanu pa lejupejošu kanālu no Mākoņa Aktivētajam objektam;
Datu bāzes pārvaldība, kas satur 12 mēnešu ierakstu par pasūtītāja Freimiem (saskaņā ar piemērojamajām normām).
Portāls un API Pakalpojums, kas sastāv no piekļuves piešķiršanas vadošajai platformai ar instrumentu komplektu, kuri piešķir piekļuvi:
tīkla servisiem, kuri pieļauj push un pull tipa piekļuvi Pasūtītāja datiem;
instrumentu, kas ļauj pārvaldīt un izvietot BAS Pasūtījumus.
Pirmā līmeņa atbalstu Pasūtītājam, kas sastāv no reģistrācijas, klasifikācijas un notikumu pārvaldīšanas (tādiem kā, cita starpā, notikums vai problēmas rašanās), kas ietekmē Pakalpojumu sniegšanu, kā arī pieprasījumus par Pakalpojumiem.


2. PIELIKUMS
PĀRDOŠANAS CENA
Pieslēguma Pakalpojumu Cena ir detalizēti aprakstīta atbilstošā Portāla lapā.

3. PIELIKUMS
VPL
Šis Pielikums ir noteikumi un nolikumu (turpmāk „VPL noteikumi un nolikumi"), kas darbojas attiecībā uz vienošanos par pakalpojumu līmeni (turpmāk „VPL").
Šie noteikumi un nosacījumi tika publicēti BAS Pasūtījuma datumā, un periodiski tajos tehnisku vai komerciālu iemeslu dēļ var ieviest izmaiņas.
Puses atzīst atjauninājumu nepieciešamību, lai sasniegtu visaugstāko pakalpojumu kvalitāti, un to, ka šādi atjauninājumi ietver nepieciešamās izmaiņas VPL noteikumos un nosacījumos, lai pušu kopējās interesēs atbilstu Sigfox tīkla globālajām prasībām. Attiecīgi puses apstiprina, ka tās ieviesīs šādus atjauninājumus šajā Pielikumā. Lai atbilstu spēkā esošajām normatīvajām prasībām, Puses apņemas godprātīgi apspriest visas nepieciešamās izmaiņas VPL noteikumos un nolikumos.
Pasūtītājs atzīst, ka neiebildīs par VPL noteikumu un nolikumu atjaunināšanu, ja šāds atjauninājums (i) rada izmaiņas, kas būtiski neatšķiras no šajā pielikumā izklāstītajiem principiem, (ii) rada izmaiņas, kas nepieciešamas, lai atbilstu spēkā esošajām obligātajām normatīvajām prasībām, ja Puses labticīgi ir apspriedušas šādas izmaiņas, (iii) tiek veiktas Pušu kopējās interesēs, un (iv) ar nosacījumu, ka šādus atjauninātos VPL noteikumus un nolikumus Izplatītājs ir nosūtījis Pasūtītājam pa elektronisko pastu pirms pārskatīto VPL Noteikumu un nolikumu stāšanās spēkā. Viena no iepriekš minētajiem nosacījumiem neievērošana dod Pasūtītājam tiesības pieprasīt turpmāku apspriešanu attiecībā uz atjauninātajiem VPL noteikumiem un nolikumiem, nosūtot Izplatītājam paziņojumu par atteikumu ("Paziņojums par atteikumu") piecpadsmit (15) dienu laikā no brīža, kad Izplatītājs ir nosūtījis VPL noteikumus un nolikumus ("Paziņojuma par atteikumu termiņš"). Ja šādu Paziņojumu par atteikumu Pasūtītājs nav nosūtījis Paziņojuma par atteikumu termiņu, tiek uzskatīts, ka VPL atjauninātie noteikumi un nolikumi ir pilnībā pieņemti, un tie stājas spēkā bez turpmākām papildus formalitātēm, tiklīdz izbeidzas Paziņojuma par atteikumu termiņš.
Gadījumā, ja Pasūtītājs ir nosūtījis Paziņojumu par atteikumu Paziņojuma par atteikumu termiņā, abas Puses godprātīgi apspriedīs izmaiņas, kas nepieciešamas, lai šāds atjauninājums stātos spēkā. Ja divu (2) mēnešu laikā pēc Paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas brīža netiks panākta vienošanās par šādām izmaiņām, iepriekšējā VPL noteikumu versija paliks spēkā. Izpildītājs patur tiesības neapstiprināt šādu atjauninājumu līdz Paziņojuma par atteikumu termiņa beigām.
Vienošanās par pakalpojumu līmeni(„VPL"), vienošanās par operacionālā atbalsta līmeņiem („VOAL") un atbalsta dienests ir aprakstīti šajā Pielikumā.

VPL
VPL rādītāji
Lietu interneta ziņojumu nodošanas pa augšupejošu kanālu laikam (UDT:) Izplatītājs apņemas pielikt visas pūles, lai garantētu, ka ne mazāk kā 98,00% (izņemot Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu 4. pantā un šī Pielikuma 1.3. pantā paredzētos iemeslus) no Freimiem tiktu saņemti vienā vai vairākās Sigfox Tīkla bāzes stacijās, tiktu pārsūtīti uz Mākoņa saskarni, kuram ir pieslēgta pasūtītāja Aplikācija, mazāk kā vienas (1) minūtes laikā.
Attiecībā uz lietu interneta sakaru pakalpojumu pieejamību: Izplatītājs apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu lietu interneta sakaru pakalpojuma nodrošināšanu visas diennakts režīmā 52 nedēļas gadā ar vismaz 99% pieejamību kalendārajā ceturksnī (izņemot iemeslus, kas paredzēti Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu 4. pantā un šī Pielikuma 1.3. pantā). Šis līmenis tiek aprēķināts šādā veidā:
TSN-R pieejamība (t.i., laiks, kas izteikts procentos kalendārajā ceturksnī, kuras laikā Sigfox Tīkls var saņemt un apstrādāt Freimus), reizināts ar Maršrutēšanas un glabāšanas sistēmas pieejamību (t.i., Maršrutēšanas un glabāšanas sistēmas saskaņotais darbības laiks minūtēs, atskaitot Maršrutēšanas un uzglabāšanas sistēmas dīkstāves laiku), dalot ar norunāto Maršrutēšanas un uzglabāšanas sistēmas darbības laiku], reizinot ar 100.
Augšminētā VPL efektivitātes rādītāji tiek aprēķināti:
Katras teritorijas objekts (kurā ir Aktivētais objekts),
uz katra kalendārā ceturkšņa beigām.

Pakalpojumu sniegšanas ar atlaidēm definīcija
Pakalpojumu sniegšana ar atlaidēm - tā ir zemāk aprakstītā metode, saskaņā ar kuru Izplatītājs kompensē Pasūtītājam VPL pārkāpumu, kas ir aprakstīts šajā Pielikumā.
Jebkura Pakalpojumu sniegšana ar atlaidēm tiek aprēķināta pamatojoties uz BAS Pasūtījumu.

Pakalpojumu sniegšana ar atlaidēm
VPL paredz formulu, ar kuras palīdzību Pasūtītājam ir tiesības uz pakalpojumu sniegšanu ar atlaidēm, pamatojoties uz Izplatītāja darbību efektivitāti salīdzinājumā ar augšminētajiem mērķiem.
Šādas kompensācijas izmaksa, ko veic Izplatītājs, tiek uzskatīta par globālu kompensāciju Pasūtītājam un šajā sakarā tā neietver nekādas citas kompensācijas.
Pakalpojumu ar atlaidēm aprēķinus Izplatītājs veic desmit (10) dienu laikā pēc ceturkšņa, kas seko iepriekšējam ceturksnim, beigām un tie ir obligāti, ja nav acīmredzamu kļūdu.
Pakalpojumu sniegšanas ar atlaidi prasības VPL neievērošanas gadījumā ir jāiesniedz rakstveidā trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Izplatītājs ir nosūtījis VPL rādītājus.
Attiecīgā kompensācija tiek aprēķināta ceturtā mēneša sākumā pēc ceturkšņa beigām, un Izplatītājs katru ceturksni izrakstīs rēķinu kredītnotas veidā.
Izplatītājs nav atbildīgs par pakalpojumu līmeņa nesasniegšanu, un attiecīgā kompensācija netiek piemērota šādos apstākļos:
Dēļ iemesliem, kas norādīti Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas 4. nodaļā;
Negadījums sakaru kanālos un tīkla elementos, ko nodrošina citi sakaru pakalpojumu sniedzēji vai citi operatori, kas nav saistīti ar Izplatītāju un/vai neatrodas Izplatītāja kontroles vai atbildības zonā;
Notikums, kuru nekontrolē Izplatītājs, vai nepārvaramas varas Notikums, atbilstoši Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem;
Pasūtītāja Vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu nepildīšanas rezultātā, kas ir ietekmējis pakalpojumu līmeni.
Ja Pakalpojumi ir apturēti saskaņā ar Vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.1.3.1. UDT
Izplatītājs apņemas piešķirt Pasūtītājam kompensāciju gadījumā, ja neizpildīs VPL, kas norādīts šī Pielikuma pantā 1.1 a).
Pakalpojumu sniegšanas ar atlaidēm kompensācija sastāda 1% par katru 1% zemāk par 98% Abonenta vērtības par skarto Aktivēto objektu, kas būs nepieejams.

1.3.2. Attiecībā uz Sigfox pakalpojumu pieejamību
Izplatītājs apņemas piešķirt kompensāciju Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs neizpildīs VPL, kas norādīts šī Pielikuma 1.1 b) pantā.
Pakalpojumu sniegšanas ar atlaidēm kompensācija sastāda 1% par katru 0.1% zemāk par 99% Abonenta vērtības par Aktivēto objektu, kas būs nepieejams.

1.3.3 Kompensācijas par pakalpojumu sniegšanu limits
Kompensācijas limits par pakalpojumu sniegšanu, ko Izplatītājs katru ceturksni izmaksā atbilstoši šī Pielikuma pantam 1.3.1 un pantam 1.3.2, ir noteikts 10% ceturksnī apmērā no Aktivētā objekta Abonenta vērtības, kas Izplatītājam pienākas no Pasūtītāja.

Vienošanās par operacionālā atbalsta līmeņiem („VOAL")
Izplatītājs apņemas ievērot vienošanos par operacionālā atbalsta līmeņiem, kas ir noteikti zemāk, kas ļaus Pasūtītājam kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu.
Vairākkārtīgas VOAL neievērošanas gadījumā viena (1) mēneša laikā, Izplatītājam un Pasūtītājam ir jāmēģina apspriest jaunos rādītājus.
Izplatītājs apņemas pielikt visus spēkus, lai garantētu, ka portāls un API pakalpojumi būs Pasūtītājam pieejami ne mazāk kā 99,8% laika ceturksnī (izņemot ieplānotās atslēgšanas laiku);
Izplatītājs apņemas piešķirt pasūtītajam tehniskā atbalsta dienestu, kas ir pieejams šādā veidā:
Tiek precizēts, ka Pasūtītājam ir godprātīgi jānosaka notikumu prioritātes līmenis, kā norādīts augstāk, lai pieprasītu Sigfox atbalstu. Nepareizas klasifikācijas gadījumā no Pasūtītāja puses, Izplatītājam ir tiesības klasificēt notikumu prioritāti un viņam tas ir jāpaziņo Pasūtītājam.
Notikumi ar Prioritāti 1 vai 2 tiek apstrādāti visu diennakti, 52 nedēļas gadā. Notikumi ar Prioritāti 3 tiek apstrādāti darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) darba laikā (no 9.00 līdz 18.00 pēc Francijas laika).
Notikumu IP, par kuriem ir ziņojis Pasūtītājs, tiek izskatīts attiecīgā pārvaldības instancē. Jebkura nepareiza vai prettiesiska notikumu P1 vai P2 klasifikācija no Pasūtītāja puses rada Pušu noteikto un Pasūtītāja īstenoto korektīvo pasākumu piemērošanu.
Izplatītājs apņemas veikt plānotās Sigfox Tīkla apkopes darbības, nepārtrauktas Pakalpojumu sniegšanas nolūkā (piemēram, regulāras darbības pārbaudes), iespējamās sistēmas kļūdas labošanai (piemēram, konfigurācijas mainīšanai vai ielāpu instalēšanai) vai Pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai. Izplatītājs apņemas sniegt Pasūtītajam nepieciešamo informāciju par plānoto apkopi saskaņā ar šādiem laika paziņojumiem:
Paziņojumam ir jāiekļauj informācija par:
Plānoto sākuma un beigu laiku
Plānoto ietekmes uz funkcionēšanu sākuma un beigu laiku (ja tāds ir)
Skartais pakalpojums (ja tāds ir)
Plānotie apkopes pasākumi izslēdz ārkārtas iejaukšanos Sigfox Tīklā.
Notikumu pārvaldība un problēmu nodošanas principi augstākiem līmeņiem.
Šajā sadaļā ir aprakstīti Pasūtītāja un Izplatītāja notikumu pārvaldībā un problēmu nodošanā augstākiem līmeņiem izmantotie principi.

3.1 Notikumu pārvaldība
Visiem notikumiem tiek piešķirts prioritārais līmenis, kas nosaka intervences laiku saskaņā ar šo dokumentu.
Kad Pasūtītājs atklāj iespējamo notikumu, viņam ir jāveic problēmu, par kurām ir paziņojis Galīgais pasūtītājs, diagnostika, Globālā piedāvājuma ietvaros, kā arī sava atbildības līmeņa ietvaros, pirms vēšanās Izplatītāja atbalsta dienestā, jāveic visi nepieciešamie pasākumi, bet tieši, izslēdzot ar Pasūtītāju saistītus iemeslus.
Pēc tam, kad Pasūtītājs ir izslēdzis iemeslus, kas saistīti ar citiem Globālā piedāvājuma elementiem, Pasūtītājam ir jāpaziņo par atklāto notikumu, nosūtot kartīti Izplatītāja kļūdu izsekošanas sistēmai vai, sistēmas nepieejamības gadījumā, nosūtot elektronisko pastu atbalsta dienestam, norādot tajā visu, kas viņa rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par notikumu, lai Izplatītājs varētu veikt virzītu izmeklēšanu. P1 līmeņa notikumu gadījumā, Pasūtītājs arī var zvanīt pa tālruni Izplatītāja atbalsta dienestam.

3.2 Nodošanas augstākiem līmeņiem process
Notikuma pārvaldībā, nodošanu augstākam līmenim var iniciēt jebkura no pusēm.
Nodošanas matrici kopīgi nosaka Pasūtītājs un Izplatītājs.
Zemāk ir parādīts tipisks matricas nodošanas piemērs:
*Amata nosaukums ir jāprecizē

4. PIELIKUMS

SIGFOX ĢEOLOKĀCIJA.

Šis Pielikums ir noteikumi un nolikumi (turpmāk „Noteikumi un nolikumi"), kuri darbojas pakalpojumiem, kas saistīti ar Sigfox Ģeolokācijas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk „Sigfox Ģeolokācija").
Nekādas garantijas vai Vienošanās par pakalpojumu līmeni, kas ir norādītas Vispārīgajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos, nav paredzētas attiecībā uz Sigfox Ģeolokācijas kvalitāti, precizitāti vai pārsegumu.
Šie noteikumi un nosacījumi tika publicēti BAS Pasūtījuma datumā, un periodiski tajos var ieviest izmaiņas.
Jebkurš šo Noteikumu un nolikumu atjauninājums tiks nosūtīts saņēmējam pirms pārskatīto Noteikumu un nolikumu automātiskas spēkā stāšanās, neprasot no saņēmēja nekādu piekrišanu vai papildu formalitātes. Šādi atjaunotie Noteikumi un nolikumi skar tikai jaunos BAS Pasūtījumus, kas ir izvietoti pēc šāda paziņojuma.

Definīcija


Sigfox Ģeolokācija sastāv no atrašanās vietas (platuma/garuma grādiem un rādiusa) noteikšanas pakalpojuma sniegšanas, kas katram Aktivētā objekta sūtītajam Freimam, ieskaitot Testa freimu), tiek veikta caur API saskarni.
Sigfox Ģeolokācijas pieejamība un precizitāte ir atkarīga no Aktivētā objekta atrašanās vietas, atbilstoša informācija atainojas http://www.sigfox.com/en/sigfox-geolocation (Noteikumu un nolikumu pieņemšanas datumā un ir periodiski atjaunojama).

Sigfox Ģeolokācijas piešķiršnaa

BAS pasūtījums
Sigfox Ģeolokācija tiek ietverta BAS Pasūtījumā to izvietojot un tā darbības termiņa laikā.
Operacionālā līmeņa uzdevumi
Sigfox Ģeolokācija tiek piešķirta pamatojoties uz maksimālo iespējamo izpildi un atbilstoši zemāk noteiktā operacionālā līmeņa indikatīvajiem uzdevumu raksturlielumiem.

Pieejamība

Sigfox Ģeolokācija tiek piešķirta visu diennakti 52 nedēļas gadā jebkurā Sigfox Tīkla teritorijā ar pieejamību ne mazāku par 99% kalendārajā ceturksnī.

Piegādes termiņi


Sigfox Ģeolokācija tiek piešķirta visu diennakti 52 nedēļas gadā jebkurā Sigfox Tīkla teritorijā ne ilgāk kā trīs (3) minūšu laikā, ne mazāk kā 98% gadījumu kalendārajā ceturksnī.

Veiksmīgu mēģinājumu intensitāte

Sigfox Ģeolokācija tiek piešķirta pie ne mazāk kā 90% Freimiem, kas tiek iegūti Sigfox Tīkla teritorijā.

Dati


Izmantojot un/vai nodrošinot Sigfox Ģeolokāciju, Pasūtītājs paziņo, ka ir saņēmis Aktivēto objektu individuālo lietotāju piekrišanu Sigfox SA [ce9] noteiktu datu Freimu apstrādes laikā izmantošanai un apstrādei , lai nodrošinātu Sigfox Ģeolokāciju, paaugstinātu Sigfox Ģeolokācijas kvalitāti, kā arī tās raksturlielumus, kas ir saistīti ar Produktu, un jaunu Sigfox pakalpojumu izstrādāšanas nolūkos.

Finansiālie noteikumi un apmaksas noteikumi

Sigfox Ģeolokācijas cena ir iekļauta Pārdevuma cenā,ja Pasūtītājs ir izvēlējies šo variantu BAS Pasūtījumā.